De Professionele Proeflezer

Klik hier om de ondertitel te bewerken

De Professionele Proeflezer gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In dit document kun je precies lezen welke maatregelen De Professionele Proeflezer treft om jouw privacy te waarborgen. Door gebruik te maken van de diensten van De Professionele Proeflezer ga je akkoord met onderstaand privacybeleid.


Definities

De opdrachtnemer (ik, mijn): De Professionele Proeflezer, gevestigd aan de Jennerstraat 126, 7909ED Hoogeveen, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68079737.


De opdrachtgever (jij, jouw): Natuurlijke of rechtspersoon die aan de Professionele Proeflezer opdracht geeft om diensten te verrichten.


Wij (ons, onze): De opdrachtnemer en de opdrachtgever.


Dienst(en): Alle diensten die de Professionele Proeflezer aanbiedt via de website ProfessioneelProeflezer.nl, zoals het proeflezen van een manuscript of het nakijken van een definitieve (onderwijsgerelateerde) tekst op taal en spelling.


Opdracht: De overeenkomst, waarbij de Professionele Proeflezer zich jegens de opdrachtnemer verbindt om bepaalde diensten te verrichten.


De persoonsgegevens die ik verwerk

Als jij gebruikmaakt van mijn diensten, verstrek je mij de persoonsgegevens die ik nodig heb om de opdracht te kunnen verrichten en deze in rekening te kunnen brengen.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of de voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie zo spoedig mogelijk.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Communicatie over een (potentiële) opdracht via e-mail.

- Het retour zenden van jouw documenten per e-mail of per post.

- Het verzenden van een nieuwsbrief of reclamefolder.

- De wettelijk verplichte verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.


Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde computerprogramma's of –systemen.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:


Als je gebruikmaakt van mijn diensten bewaar ik je persoonsgegevens tot maximaal 30 dagen na betaling van de opdracht. De persoonsgegevens – inclusief het e-mailadres - worden nooit bewaard in een klantbestand. Ik verwerk je persoonsgegevens enkel voor het verrichten van de opdracht en de afhandeling van jouw betaling. Na maximaal 30 dagen worden alle (digitale) communicatie en verstrekte documenten definitief vernietigd.

Jouw persoonsgegevens staan ook vermeld op de factuur. Ik ben wettelijk verplicht een (digitale) kopie van deze factuur gedurende 7 jaar te bewaren ten behoeve van de belastingdienst.


Als je een offerte aanvraagt via de website, vraag ik je om je naam en je e-mailadres. Ik zal deze persoonsgegevens tot maximaal 30 dagen na het verlopen van de offerte bewaren. De persoonsgegevens – inclusief het e-mailadres - worden nooit bewaard in een klantbestand. Na maximaal 30 dagen worden alle (digitale) communicatie en verstrekte documenten definitief vernietigd.


Als je mij een e-mail stuurt of contact zoekt door middel van het contactformulier, zal ik de verstrekte persoonsgegevens tot maximaal 30 dagen na het laatste contact bewaren. De persoonsgegevens – inclusief het e-mailadres - worden nooit bewaard in een klantbestand. Na maximaal 30 dagen worden alle (digitale) communicatie en verstrekte documenten definitief vernietigd.


Als je aangeeft dat je voortaan de nieuwsbrief en/of reclame van mij wilt ontvangen, vraag ik enkel om jouw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt opgenomen in een adressenlijst zonder verdere persoonsgegevens. Ik bewaar jouw e-mailadres voor onbepaalde tijd. Je kunt op elk moment per e-mail aangeven dat je e-mailadres van deze lijst verwijderd moet worden. Je e-mailadres wordt dan binnen 14 dagen definitief verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw persoonsgegevens nooit aan derden. Ik zal jouw persoonsgegevens enkel delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verrichten van de belastingaangifte.


Cookies

Ik maak met mijn website alleen gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast kan ik gebruikmaken van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthoudt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan de website word je op de plaatsing van deze cookies geattendeerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om: (1) je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

(2) bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Professionele Proeflezer en (3) heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een derde te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Klachten over privacybeleid of melden datalek

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Als ik zelf een datalek ontdek, zal ik dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.


Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]


Functionaris Gegevensbescherming

Marina Stobbelaar-Vonk is de Functionaris Gegevensbescherming van De Professionele Proeflezer. Zij is te bereiken via [email protected]


De Professionele Proeflezer

Vestigingsadres en postadres (geen bezoekadres):

Jennerstraat 126, 7909ED, Hoogeveen, Nederland

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 68079737

Btw-nummer: NL176839355B01

Bankrekeningnummer: NL35 ASNB 0948 5928 26