De Professionele Proeflezer

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Door gebruik te maken van mijn diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.


Definities

De opdrachtnemer (ik, mijn): De Professionele Proeflezer, gevestigd aan de Jennerstraat 126, 7909ED Hoogeveen, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68079737.


De opdrachtgever (jij, jouw): Natuurlijke of rechtspersoon die aan de Professionele Proeflezer opdracht geeft om diensten te verrichten.


Wij (ons, onze): De opdrachtnemer en de opdrachtgever.


Dienst(en): Alle diensten die de Professionele Proeflezer aanbiedt via de website ProfessioneelProeflezer.nl, zoals het proeflezen van een definitieve tekst.

Tekstbestanden: Alle door de opdrachtgever aan de Professionele Proeflezer beschikbaar gestelde tekstdocumenten zoals manuscripten.


Opdracht: De overeenkomst, waarbij de Professionele Proeflezer zich jegens de opdrachtnemer verbindt om bepaalde diensten te verrichten.


Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden zijn de afspraken en verwachtingen uitgeschreven die de basis vormen van onze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons.

Ik draag er zorg voor dat de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar is voor jou als (potentiële) opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op mijn website: ProfessioneelProeflezer.nl


Kwaliteit

Ik verplicht mij tot het leveren van kwalitatief goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ik hanteer bij mijn werkzaamheden de Dikke Van Dale en de spellingsregels volgens het Groene Boekje. Ik streef in mijn werkzaamheden altijd naar perfectie, ik kan echter nooit perfectie garanderen.


Ik doe in het originele document en/of in het leesrapport suggesties tot het verbeteren van de door jou gehanteerde taal en spelling. Daarnaast geef ik feedback op de inhoud van het verhaal. Je blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van deze suggesties en/of correcties in de definitieve tekst. Je behoudt ook altijd het recht om mijn suggesties en/of correcties niet door te voeren in de definitieve tekst.


Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij mijn aanbod aanvaardt. Ik bevestig de overeenkomst vervolgens per e-mail. In de bijlage van deze e-mail tref je een gedetailleerde factuur, een geheimhoudingsverklaring, de privacyverklaring en een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


Wijziging van de overeenkomst

Indien ik het tijdens de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk vind om de overeenkomst te wijzigen, dan ga ik hierover het gesprek met jou aan voordat ik de wijzigingen doorvoer. Dit zal per e-mail gebeuren.


Jij kunt ook een verzoek tot het wijzigen van de overeenkomst indienen, maar ik behoud het recht een dergelijk verzoek te weigeren zonder dat ik daarmee in gebreke gesteld kan worden. Het streven is echter altijd om door middel van een gesprek tot een voor ons beiden goede oplossing te komen. Overleg hierover vindt plaats per e-mail.


Annulering van de opdracht door de opdrachtgever

Nadat onze overeenkomst is gesloten, heb je 24 uur de tijd om de opdracht in te trekken zonder dat ik kosten in rekening breng. De 24 uur bedenktijd gaat in op het moment dat ik de bevestiging van onze overeenkomst naar jou mail.


Vanaf 24 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging is annuleren niet meer mogelijk en ben jij te allen tijde het volledige factuurbedrag aan mij verschuldigd.


Een spoedopdracht kan na het versturen van de bevestiging niet meer geannuleerd worden. Wanneer je een spoedopdracht toch annuleert, zal ik de volledige factuurprijs in rekening brengen zonder dat ik verplicht ben de diensten zoals wij zijn overeengekomen te verrichten. Wanneer je een spoedopdracht annuleert, zal ik je eerst nogmaals op deze afspraak in de algemene voorwaarden wijzen voordat ik de annulering van de opdracht definitief accepteer.


Annulering van de opdracht door de Professionele Proeflezer

Ik heb het recht de opdracht te annuleren nadat de overeenkomst tot stand is gekomen:

  • Wanneer de kwaliteit van het tekstdocument niet aan de richtlijnen voldoet.
  • Wanneer blijkt dat jij fraude pleegt.
  • Wanneer het tekstdocument inhoudelijk in strijd is met de wet.
  • Wanneer er sprake is van overmacht.


Wanneer ik een opdracht annuleer, gebeurt dit zo snel mogelijk via e-mail. Wanneer ik een opdracht annuleer, komen de volledige factuurkosten te vervallen en vervalt met de annulering jouw betalingsverplichting. Wanneer je al betaald hebt, zal het volledige factuurbedrag zo spoedig mogelijk op het bij mij bekende rekeningnummer worden teruggestort.


Het streven is echter altijd om door middel van een gesprek tot een voor ons beiden goede oplossing te komen zodat annulering niet noodzakelijk is. Overleg hierover vindt plaats per e-mail.


Bewaren van documenten

Tekstbestanden worden maximaal 30 dagen na betaling van de opdracht verwijderd van de server van de Professionele Proeflezer.


Papieren versies van het tekstbestand worden naar jou retour gezonden of binnen 30 dagen na betaling van de opdracht vernietigd.


Geheimhouding

Ik verplicht mij tot geheimhouding van alle vertrouwelijke inhoudelijke gegevens die aan mij worden verstrekt. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.


Ik stuur jou een geheimhoudingsverklaring bij het sluiten van de overeenkomst.


Jij deelt vertrouwelijke gegevens zoals onze communicatie per e-mail, offertes en facturen niet met derden.


Privacybeleid

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In de privacyverklaring kun je precies lezen welke maatregelen ik tref om jouw privacy te waarborgen. Door gebruik te maken van mijn diensten ga je akkoord met het privacybeleid.


Reactietermijn algemeen

We maken voor het sluiten van de overeenkomst afspraken over de reactietermijn. Wij leggen deze vast per e-mail. De reactietermijn vangt aan op het moment dat ik het tekstbestand ontvang en de termijn eindigt op het moment dat ik het nagekeken tekstbestand en het leesrapport ter beschikking stel aan jou.


Wanneer ik de deadline niet haal, zal ik jou hier tijdig van op de hoogte brengen. Jij kunt je niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van het nagekeken document als er problemen zijn met elektronische hulpmiddelen en hierdoor het nagekeken document op een later tijdstip door jou wordt ontvangen. Jij kunt je ook niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van het nagekeken document als er problemen zijn met de verzending. Ik voorzie jou van de track&trace-code zodat jij de zending kunt volgen.


Reactietermijn Proeflezen

De reactietermijn betreft 10 werkdagen tenzij anders overeengekomen. Het tekstdocument wordt uiterlijk op de 9e werkdag na ontvangst samen met het leesrapport aangetekend naar jou verzonden. Het tekstdocument wordt uiterlijk op de 10e werkdag na ontvangst samen met het leesrapport digitaal naar jou verzonden per e-mail.


Prijzen Proeflezen

Ik reken een vaste prijs per opdracht zoals deze genoemd wordt op de website, tenzij anders overeengekomen in de offerte of in overleg per e-mail.

Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.


Bij vooruitbetaling ontvang je 5% korting. Deze korting geldt alleen bij het proeflezen, niet bij andere diensten die ik aanbied.


Voor studenten, minima en zakelijke opdrachtgevers hanteer ik afwijkende tarieven welke per e-mail opgevraagd kunnen worden.


Betaling

Betaling van de opdracht vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening binnen 14 dagen na de datum van de verzonden factuur.


Als je niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt, ben je van rechtswege in verzuim en heb ik zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van de algehele voldoening.


Als je niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt, ben je buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom.


Bij vooruitbetaling dient het volledige factuurbedrag binnen 3 werkdagen na verzending van de factuur op de bankrekening van de Professionele Proeflezer te staan, anders komt de korting van 5% te vervallen.


Aansprakelijkheid

Indien de Professionele Proeflezer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Indien ik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mij beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Ik ben nooit aansprakelijk voor eventuele schade die jij ondervindt doordat de opdracht door mij wordt geweigerd.


Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij de Professionele Proeflezer opgeslagen tekstbestanden.


Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en eventuele schade van de opdrachtgever door het niet halen van de reactietermijn.


Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, schade ontstaan door het niet (kunnen of mogen) publiceren van een manuscript, schade ontstaan door het weigeren van een manuscript door een uitgever en dergelijke.


Ik heb en behoud te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.


Klachten

Als je een klacht hebt die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht dien je deze binnen 5 dagen na ontvangst van het geredigeerde tekstbestand en het leesrapport schriftelijk kenbaar te maken. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen per e-mail.


Klachten aangaande de factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden per e-mail.


Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Professionele Proeflezer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Professionele Proeflezer gevestigd is.


Wijzigingen algemene voorwaarden

Ik behoud het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


De Professionele Proeflezer

Vestigingsadres en postadres (geen bezoekadres):

Jennerstraat 126, 7909ED, Hoogeveen, Nederland

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 68079737

Btw-nummer: NL176839355B01

Bankrekeningnummer: NL35 ASNB 0948 5928 26